คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครู

           วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาครู (ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน) กิจกรรมเสริมสมรรถนะชั้นปีที่ 2 (การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู) ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 1 ก.ค. 2567
.
.
.
.