คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์

           วันที่ 28 ธันวาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบปฏิทินปีใหม่ แก่คณบดีครุศาสตร์ ร.ศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ 
 28 ธ.ค. 2566
.
.
.
.