คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

           วันที่ 22 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องED501
 22 ม.ค. 2567
.
.
.
.