คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคน

          
แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทุกคนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 (กิจกรรมบังคับ) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ดังรายละเอียดตามวัน เวลา และสถานที่อบรม ดังต่อไปนี้
    -เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 -9.00 น. 
    -การแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา
     แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 21 ส.ค. 2566
.
.
.
.