คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.2)

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.2) (ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ) โดย คณบดี คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ PTRU MODEL 17 สมรรถนะ ของนักศึกษาครู ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 9 พ.ค. 2567
.
.
.
.