คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล

           คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 28 พ.ค. 2567
.
.
.
.