คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล

           ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมิณผล  เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567
 29 พ.ค. 2567
.
.
.
.