คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ค่ายเครือข่ายพลศึกษาสัมพันธ์ 2567

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำนักศึกเข้าร่วมโครงการ ค่ายเครือข่ายพลศึกษาสัมพันธ์ เป็นค่ายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง8สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิต นักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัย นเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มี วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อ 1 บริการ วิชาการให้แก่ โรงเรียนและชุมชน 2 ให้นักศึกษา ของแต่ละสถาบันนำความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในการบริการวิชาการในสถานการณ์จริงและฝึกการทำงานร่วมกัน 3 เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ของ นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาพลศึกษาของ8สถาบัน
ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 9 พ.ค. 2567
.
.
.
.