คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ทำบุญปีใหม่คณะครุศาสตร์

           วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศาสนาและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยประจำปีการศึกษา 2567
 10 ม.ค. 2567
.
.
.
.