คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ประชุม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู พ.ศ.2568

           วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตรบันฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2568) ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 29 ก.พ. 2567
.
.
.
.