คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

          

วันที่ 29 กันยายน 2566 ผศ. อิศราพร ชัยงาม แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ดร. กานต์ อัมพานนท์

คณบดี คณะครุศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

 30 ก.ย. 2566
.
.
.
.