คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

           วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 5 มิ.ย. 2567
.
.
.
.