คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET

           วันที่ 15 มกราคม 2567 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.อาทิตยา ขาวพราย ได้เป็นประธานเปิด โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุม ED501 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 15 ม.ค. 2567
.
.
.
.