คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ปฐมนิเทศครูอินทนิลช่อใหม่

           วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาครู รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนา ว่าที่ร้อยตรี ดร.พลากร ชาญณรงค์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้โอวาท แนะนำคณาจารย์ และบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 2 มิ.ย. 2567
.
.
.
.