คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

           วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้อง ED205 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 7 ก.พ. 2567
.
.
.
.