คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.4)(รอบบ่าย)

            วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00น. คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะเชิงวิชาชีพครู ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (SIL.4) (ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ) โดย คณบดี คณะครุศาสตร์ รศ.ดร.กานต์ อัมพานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ PTRU MODEL 17 สมรรถนะ ของนักศึกษาครู ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (รอบบ่าย)
 9 พ.ค. 2567
.
.
.
.