คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร(OBE)

           โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร(OBE)
 20 ต.ค. 2566
.
.
.
.