คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

           วันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะครุศาสตร์ได้จัด ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนิทรรศการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครุนิพนธ์
(ภายใต้ โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดย ใช้สมรรถนะเป็นฐาน)
ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 5 มี.ค. 2567
.
.
.
.