คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

           วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ณ หอประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 29 ม.ค. 2567
.
.
.
.