คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ED101 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 9 ก.พ. 2567
.
.
.
.