คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2567 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ED101
 1 ก.พ. 2567
.
.
.
.