คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

เตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3

          

วันที่ 5 มกราคม 2567 คณะครุศาสตร์ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครู Module 3 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

 9 ม.ค. 2567
.
.
.
.