คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2567...

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา คร...

บรรยากาศ สนามสอบ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้...

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567...

ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู...

โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานวิชาก...

เข้าตรวจสอบความพร้อมของสนามสอบและทดลองโปรแกรม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชา...

***