คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

โครงการปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567...

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นท...

โครงการสัมนา Active Learning...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิเทศก...

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลั...

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุ...

การพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์...

ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประสบก...

***