คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ภาพกิจกรรม/โครงการ

ประชุมพนักงานประจำ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗...

ปฐมนิเทศครูอินทนิลช่อใหม่...

กิจกรรม การรับน้องสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567...

ภาพบรรยากาศ วันที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบ...

เข้าร่วม กรรมการตัดสิน Thailand Green Mech 2024...

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ ด้านการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรีย...

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาปีที่ 1 ครุศาสตรบัณฑ...

***