คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   โคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ได้จัดโคลงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ED ๕๐๓ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-10-10   Adminder   9 Views