คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานด้วย Canva (ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ) ให้กับศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์และผู้สนใจ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง ED501 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-08-22   Admin   9 Views