คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
edu@pcru.ac.th
056-717147

   การอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการอบรมอบรมวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมือง กิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร. ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ED501 อาคารครุศาสตร์ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์2023-08-20   ครุศาสตร์   9 Views