ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) เข้าร่วมโครงการฯ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ (ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะในการเรียนรู้ ทางวิชาการและทักษะชีวิต การปรับตัวในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการเรียนการสอน นโยบายการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตนของนักศึกษา จรรยาบรรณครู และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู  ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

หมายเหตุ : แต่งกายด้วยชุดนักเรียนจากสถาบันเดิม สวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนตามมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid-19 อย่างเคร่งครัดตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม