ปี 2563

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
 -- รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ไตรมาสที่ 4) 

-- รายงานผลการดำเนินงานเเละการติตดามประเมินผลตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (รอบ 12 เดือน)

-- รายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรา่มการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)

-- รายงานผลกำกับติดดามการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (ไตรมาสที่ 4)

-- รายงานการกำกับติดตามสรุปผลตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปเเบบตามที่      หน่วยงานกำหนด (ไตรมาสที่ 4)

--รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปเเละเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (ไตรมาสที่ 4)

-- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเเละสรุปปัญหาเเละอุปสรรคเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน (ไตรมาสที่ 4)  

-- การป้องกันการทุจริตเเละประพฤติมิชอบในจังหวัดเพชรบูรณ์

-- การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันเเละควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ไตรมาส3)

-- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (ไตรมาสที่ 3)

-- รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเเละสรุปปัญหาเเละอุปสรรคการเผยเเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ไตรมาสที่ 3) 

-⇒ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (ไตรมาสที่ 3)

-- การติดตามประเมินผลเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

-- รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน

 -- เเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-⇒ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

-⇒ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-⇒ ยุทธศาสตร์ของประเทศ

-⇒ รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานฯ

-⇒ คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)

-⇒ โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ

-⇒ มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน

-⇒ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

-⇒ สรุปผลการดำเนินงานตามประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดฯ

-⇒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม 

-⇒ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-⇒ มาตรการป้องกันการรับสินบนเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

-⇒ การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

-⇒ มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

-⇒ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

-⇒ แนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-⇒ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560ฯ

-⇒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

-⇒ ประกาศการแสดงเจตนารมณ์สุจริต

-⇒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ