ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 คณะครุศาสตร์

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
 จ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 62 คณะครุศาสตร์ ทุกคนให้เข้ารับการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC (กิจกรรมบังคับ) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565