ขอเชิญประชุม

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
 ฝ่ายกิจการนักศึกษา   คณะครุศาสตร์  ได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมประชุม ในวันที่  13 มิถุนายน  2565  เวลา  17.00 น ณ ห้องประชุม ED 101 คณะครุศาสตร์