ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประธานหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. 2555)

ให้นักศึกษาที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต วันที่ 26 เมษายน 2557
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอนุมัติ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557

รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ต้องรักษาสภาพในภาคการศึกษาฤดูร้อน/56
 
  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด