การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรฯสาขาวิชาภาษาไทย ,วิชาพลศึกษา ,วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี1 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรฯสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย.คณิตศาสตร์,วิทยาศาตร์,ภาษาอังกฤษ,พลศึกษาและสุขศึกษา2 การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรฯสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ,วิชาคณิตศาสตร์ ,วิชาการศึกษาปฐมวัย,วิชาภาษาอังกฤษ3
wordpress slider by WOWSlider.com v5.4