ประกาศ คำสั่ง หลักเกณณ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์อย่างสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศเรื่อง การบำเพ้ญประโยชน์เพื่อชดเชยกิจกรรมที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ภาคนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556