ประกาศ คำสั่ง หลักเกณณ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรม
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556