ชื่อจริง นามสกุล สถานที่ทำงาน จบจากสาขาวิชา
จิตติวัฒน์
หาหล้า
ขึ้นบัญชีลาดับที่ 11 (1/2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
กรรณิการ์
วุฒิวงค์
ขึ้นบัญชีลาดับที่ 59 (1/2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
เอ็ม
อยู่สุข
ขึ้นบัญชีลาดับที่ 2 (1/2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
รัตนา
คาแก้ว
ขึ้นบัญชีลาดับที่ 70 (1/2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
นุภาวัน
ดอใจ
ขึ้นบัญชีลาดับที่ 48 (1/2557) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
รัตนาภรณ์
รัตนวิชัย
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดสานักศิลปะและวัฒนธรรม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
1 2 3 4 5 6 7 8 9