เอกสารและโครงการ การจัดการความรู้(KM)
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการโครงการบกระบวนการวิจัย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการวิจัยทางการศึกษาเชิงพื้นที่
แต่งตั้งคณะกรรมการ KM
แผนพับ แผนปี 56
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ การจัดการเรียนรู้

เอกสารการจัดการความรู้(KM) คณะครุศาสตร์
เอกสาร การจัดการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ (KM)
คู่มือ การจัดการเรียนรู้คณะครุศาสตร์ (KM)
ภายใต้งานวิจัย เรือง การพัฒนาการบริหาร จัดการท่องเทียวเชิงสุขภาพ โดยความ ร่วมมือของภาครัฐ องค์กรท้องถิน และ ชุมชน ตําบลนาป่า อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไฟล์1
ภายใต้งานวิจัย เรือง การพัฒนาการบริหาร จัดการท่องเทียวเชิงสุขภาพ โดยความ ร่วมมือของภาครัฐ องค์กรท้องถิน และ ชุมชน ตําบลนาป่า อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไฟล์2
การพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยโจทย์วิจัยภูมิปัญญา ท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน้า1
การพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยโจทย์วิจัยภูมิปัญญา ท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน้า 2
การพัฒนาแบบทดสอบมาตราฐานตามรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จากผลงานวิจัย : การศึกษาผลสัมฤทธิการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอน แบบ SQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ภาษาอังกฤษช นั ปี ที 2 มหาวิทยาลัยราชภฏั เพชรบูรณ์
การจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา : รูปแบบและแนวทาง ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การบูรณาการการวิจัยกับการเรียน การสอน การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตาม TQF และการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา)
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถิ่น: ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูณณ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถิ่น