แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์"
ณ ห้องประชุม ๒(LC ๒) อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จัดโดย กลุ่มวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์
ชื่อจริง นามสกุล


ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ


โรงเรียน สังกัด


กิจกรรมที่สนใจมากที่สุด
 
 
หมายเหตุ
• สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถ สมัครได้ทาง www.edu.pcru.ac.th หรือ
สามารถส่งใบสมัคร ฉบับนี้ ไปยังคณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรสาร 056-717-147 หรือ
e-mail address : edu_psychology@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557
• หากมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ
1. อาจารย์กานต์ชนก แซ่อุ่ย เบอร์โทรศัพท์ 081-046-2584
2. อาจารย์สุภาพร ชูสาย เบอร์โทรศัพท์ 089-963-2712
3. อาจารย์สุทิน เจียมประโคน เบอร์โทรศัพท์ 087-010-8821
• ทางโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 ท่าน โดยใช้ใบสมัครท่านละ 1 ฉบับ
DownLoad ใบสมัคร Click
DownLoad กำหนดการ Click
DownLoad โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ Click