ยินดีต้อนรับ

การสอนดี มีคุณธรรม

บุคลากร คณะครุศาสตร์

บุคลากรผู้บริหาร คณะครุศาสตร์
Admin-ติดต่อ 084-6231002


ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดี คณะครุศาสตร์


ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศ
คณบดีคณะครุศาสตร์

อ.ดร.สุเทพ ธรรมะตระกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
อ.พรพิมล อ่อนศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.กานต์อัมพานนท์
รองคณบดีฝ่าวางแผนและประกันคุณภาพ
อ.อาทิตยา ขาวพราย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อ.ฉัตรชัย เสมาทอง
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา