รหัสวิชา อาจารย์ผู้สอน รายวิชา Download
edte_101
ดร.กานต์ อัมพานนท์ ความเป็นครู download Click
edte_101
ดร.กานต์ อัมพานนท์ การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถนะของครู ผู้สอน ในการเตรียมการสอนคิดวิเคราะห์ download Click
edte_101
ดร.กานต์ อัมพานนท์ เอกสารประกอบการสอน วิชาความเป็นครู download Click
1