องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน
1.ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และการดำเนินการ 5.00 คะแนน ดีมาก
2.การผลิตบัณฑิต 4.05 คะแนน ดี
3.กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 คะแนน ดีมาก
4.การวิจัย 3.60 คะแนน ดี
5.การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 คะแนน ดีมาก
6.การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน ดีมาก
7.การบริหารและการจัดการ 4.66 คะแนน ดีมาก
8.การเงินและงบประมาณ 5.00 คะแนน ดีมาก
9.ระบบกลไกและการประกันคุณภาพ 4.00 คะแนน ดี
10.อัตลักษ์ของมหาวิทยาลัย 4.89 คะแนน ดีมาก
รวม 4.62 คะแนน ดีมาก