โครงการวิจัย มีทั้งหมด26 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
อารีย์วรรณ กันตาการพัฒนาทักษะการเรียนเรื่องการอนุพันธ์และการปริพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันแบบ GMY วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2557 link
อ.รสรินทร์ ขุนแก้วการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2557 link
อ.วืชชาภรณ์ อ่อนปุยการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวจิตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในรายวิชาการสัมนาการศึกษาปฐมวัย 2557 link
อ.รตนพร ยมจินดาการพัฒนาความรู้รายวิชาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่กลากหลาย 2557 link
ผศ.สรวงพร กุศลส่งการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 link
อ.พรพิมล อ่อนศรีการศึกษาสมถนะเชิงวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 link
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
สุทิน เจียมประโคน การพัฒนาคุณค่าในตนเอง ตามกระบวนการจิตปัญญาศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ การใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
อารีย์วรรณ กันตาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั้น โดยใช้รูปแบบการการซิปปา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
จารึก ชื่นสมบัติปัจจัยที่ส่งผลต่อการมุ่งทำงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
อ.ชนกนันท์ ตรีวงษ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2556 link
อ.พิษณุ พิจารณ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 2556 link
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษา 2556 link
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2556 link
อ.มยุรี สีสอนการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 link
อ.จิตติ ชนะฤทธิชัยการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2555 link
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบSQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.รสรินทร์ ขุนแก้วผลของการจัดการเรียนรู้แบบสาทิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2555 link
อ.สุจิตราภา ชัยจำรัสการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.ขนิษฐา จำปาเงินผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัตการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.วืชชาภรณ์ อ่อนปุยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2555 link
อ.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.สินีนาท คุ้มแสงเทียนผลของการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.เจษฏาภรณ์ สายถิ่นผลของการใช้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ ความตระหนักและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.อโณทัย พลเยี่ยมการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การรับรู้เสียงควบกล้ำพยัญชนะต้นในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 link