โครงการวิจัย มีทั้งหมด10 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
น้ำฝน เบ้าทองคำ การวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 link
น้ำฝน เบ้าทองคำ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี 2557 link
น้ำฝน เบ้าทองคำ ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินนอลลิกทั้งหมดของเห็นป่ากินได้ 5 ชนิดจากป่าชุมชนบ้านน้ำจางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2556 link
ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้วการพัฒนาการสอนแบบครูมืออาชีพสู่การเลื่อนวิทยฐานะ 2555 link
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยโจทน์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2555 link
น้ำฝน เบ้าทองคำ ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลลิกทั้งหมดของเห็ดป่ากินได้ 5 ชนิดจากป่าชุมชน บ้านน้ำจางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2555 link
อ.ฉัตรชัย เสมาทองฐานข้อมูลอนุรักษ์และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเห็ดรา 2555 link
น้ำฝน เบ้าทองคำ ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์พื้นบ้านเพชรบูรณ์ 2555 link
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยโจทย์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งบประมาณ 2555 link
ดร.กานต์ อัมพานนท์การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 link