โครงการวิจัย มีทั้งหมด11 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนการเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556 link
อ.พรพิมล อ่อนศรีชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: คณิตศาสตร์ 2556 link
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพรายชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: วิทยาศาสตร์ 2556 link
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: ภาษาไทย 2556 link
อ.ศิวพร ใสโตชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: ภาษาอังกฤษ 2556 link
ดร.กานต์ อัมพานนท์ชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556 link
ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้วการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 2556 link
ผศ.ดร.สมใจ กงเติมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 link
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับการเรียนรู้นักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 2556 link
ผศ.สรวงพร กุศลส่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษใบมะขาม 2555 link
ดร.พรรณราย เทียมทันการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2555 link