โครงการวิจัย มีทั้งหมด13 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
อ.สินีนาท คุ้มแสงเทียนการศึกษาพฤติกรรมการใช้และความต้องการใช้อิเลิร์นนิ่ง เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 link
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู เรื่องการสร้างบทเรียน วิดิทัศน์สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน 2557 link
อ.สุภาพร ชูสายการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 link
ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 2557 link
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาแบบทดสอบมาตราฐานรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีวิธีการนำเสนอ 2 รูปแบบ เรื่องการเรียนรู้กระบวนการสื่อความหมาย ระดับปริญญาตรี 2555 link
ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุลการเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นมนุษญ์ที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 2555 link
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 link
อาจารย์ เทิน สีนวนพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังสือเล่มใหญ่ 2555 link
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพรายการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแกนนำค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อาจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูลการพัฒนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 2555 link
อาจารย์ สุปราณี พิศมัยการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกข์ 1 โดยชุดกิจกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 link
อาจารย์ อรศรี เมฆทันฑ์การพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 2555 link