โครงการวิจัย มีทั้งหมด".mysql_num_rows($sqlquery)." โครงการ"; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; while ($row = mysql_fetch_row($sqlquery)) { print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; print ""; } print"
ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
".$row[0] ."".$row[1] ." ".$row[2] ." ".$row[3] ."
"; mysql_close(); ?>