โครงการวิจัย มีทั้งหมด93 โครงการ

ชื่ออาจารย์ชื่อโครงการวิจัยปีงบประมาณเล่มเอกสาร
อารีย์วรรณ กันตาการพัฒนาทักษะการเรียนเรื่องการอนุพันธ์และการปริพันธ์ของฟังก์ชันด้วยการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และแข่งขันแบบ GMY วิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2557
อ.รสรินทร์ ขุนแก้วการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อทักษะการทำงานเป็นกลุ่มและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5702015.pdf
อ.วืชชาภรณ์ อ่อนปุยการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวจิตปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ศึกษาในรายวิชาการสัมนาการศึกษาปฐมวัย 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5702016.pdf
อ.รตนพร ยมจินดาการพัฒนาความรู้รายวิชาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่กลากหลาย 2557
ผศ.สรวงพร กุศลส่งการพัฒนารูปแบบทักษะการศึกษาวิจัยด้านปฐมวัยด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเอง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5702018.pdf
อ.พรพิมล อ่อนศรีการศึกษาสมถนะเชิงวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557
อ.สินีนาท คุ้มแสงเทียนการศึกษาพฤติกรรมการใช้และความต้องการใช้อิเลิร์นนิ่ง เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู เรื่องการสร้างบทเรียน วิดิทัศน์สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5701034.pdf
อ.สุภาพร ชูสายการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5701035.pdf
ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 2557
น้ำฝน เบ้าทองคำ การวิเคราะห์ความต้องการของท้องถิ่นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2557 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5705002.pdf
น้ำฝน เบ้าทองคำ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีจากข้าวเหนียวดำและความคงทนของสี 2557
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนการเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603007.pdf
น้ำฝน เบ้าทองคำ ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารฟินนอลลิกทั้งหมดของเห็นป่ากินได้ 5 ชนิดจากป่าชุมชนบ้านน้ำจางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2556
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนวิชาคณิตศาตร์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602013.pdf
สุทิน เจียมประโคน การพัฒนาคุณค่าในตนเอง ตามกระบวนการจิตปัญาศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602022.pdf
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ การใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602010.pdf
อารีย์วรรณ กันตาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602024.pdf
จารึก ชื่นสมบัติปัจจัยที่ส่งเสริมต่อการมุ่งทำงานวิจัยของอาจารย์ราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
อ.ชนกนันท์ ตรีวงษ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602017.pdf
อ.พิษณุ พิจารณ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่มมือในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเปรียนเทียบผลการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 2556
อ.สุภาพร ชูสายผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญาศึกษา 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602006.pdf
อ.สุพรรณิกา สายทองเยิ้นการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อยเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐวัย ชั้นปีที่ 2 2556
อ.มยุรี สีสอนการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/5602021.pdf
เอ็ม อยู่สุขการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารรอบตัวสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 2556
นางสาว พิมพิลัย ใสยาทาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของการสกัดหยาบจากดอกกัลปพฤกษ์ 2556
นางสาว พิมพิลัย ใสยาทาการศึกษากระบวนการเรียนรู้วัฒธรรมของเจ้าของภาษาโดยใช้สื้อภาพยนตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2556
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องยุทธ์การเชื่อมโยงปรัชญา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602002.pdf
กุณฑลีรัฐ พิมพิลา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
สุทิน เจียมประโคน การพัฒนาคุณค่าในตนเอง ตามกระบวนการจิตปัญญาศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ การใช้กลวิธีการแก้ปัญหาแบบไอดีล เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
อารีย์วรรณ กันตาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั้น โดยใช้รูปแบบการการซิปปา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
จารึก ชื่นสมบัติปัจจัยที่ส่งผลต่อการมุ่งทำงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
อ.ชนกนันท์ ตรีวงษ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา บุคลิกภาพครูปฐมวัย 2556
อ.พิษณุ พิจารณ์การใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602010.pdf
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษา 2556
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5602008.pdf
อ.มยุรี สีสอนการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนรายวิชาการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2556
อ.พรพิมล อ่อนศรีชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: คณิตศาสตร์ 2556
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพรายชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: วิทยาศาสตร์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603027.pdf
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: ภาษาไทย 2556
อ.ศิวพร ใสโตชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: ภาษาอังกฤษ 2556
ดร.กานต์ อัมพานนท์ชุดโครงการ การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาระการเรียนรู้: การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603029.pdf
ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้วการพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603025.pdf
ผศ.ดร.สมใจ กงเติมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603020.pdf
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับการเรียนรู้นักเรียนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ 2556 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5603002.pdf
ดร.แขก มูลเดชโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยภูมิปัญญามะขามหวาน 2555
ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้วการพัฒนาการสอนแบบครูมืออาชีพสู่การเลื่อนวิทยฐานะ 2555
ผศ.สรวงพร กุศลส่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากกระดาษใบมะขาม 2555
ดร.พรรณราย เทียมทันการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ 2555
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาแบบทดสอบมาตราฐานรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501050.pdf
อาจารย์ อิศราพร ชัยงามการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีวิธีการนำเสนอ 2 รูปแบบ เรื่องการเรียนรู้กระบวนการสื่อความหมาย ระดับปริญญาตรี 2555
ผศ.ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุลการเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นมนุษญ์ที่สมบูรณ์ด้วยกิจกรรมตามแนวจิตตปัญญาศึกษา 2555
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555
อาจารย์ เทิน สีนวนพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังสือเล่มใหญ่ 2555
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพรายการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแกนนำค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อาจารย์ สุเทพ ธรรมะตระกูลการพัฒนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 2555
อาจารย์ สุปราณี พิศมัยการพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกข์ 1 โดยชุดกิจกรรมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อาจารย์ อรศรี เมฆทันฑ์การพัฒนาทักษะการสอนของนักศึกษาฝึกวิชาชีพครู 2555
นางสาวเนตรนภา ทิดาศักดิ์เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 2555
อ.จิตติ ชนะฤทธิชัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ 2555
อาจารย์ เทิน สีนวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555
อาจารย์ อาทิตยา ขาวพรายการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555
อาจารย์ นพวรรณ จำนวนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555
อาจารย์ สุปราณี พิศมัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555
ดร.กานต์ อัมพานนท์ศึกษาผลกระทบต่อการเตรียมทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชำัฏเพชรบูรณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ ๒๔ 2555
อ.สุเทพ ธรรมะตระกูลศึกษาคุณลักษณะของครูยุคใหม่ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501054.pdf
ผศ.ดร.อนุวัติ คูณแก้วการวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนสูงและต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
วาที่ร.ต.พลากร ชาญณรงค์ทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษา ที่มีต่อพฤติกรรมของนักศึกษาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501057.pdf
อ.วันเพ็ญ กุลด้วงการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหกาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อ.อรอุมา คงทิพย์ศึกษาความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อ.วิภาดา นาเลาศึกษานิสัยการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่๑คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อ.สุภาพร ชูสายการศึกษาบุคลิกกาพและความสามารถในารปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่๑ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่อง การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 2555
ดร.อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์การพัฒนาชุดการฝึกอบรมครูปฐมวัย เรื่อง การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด 2555
ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศการศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5501052.pdf
ผศ.ดำรัสวิทย์ ปทุมมาศการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 2555
อ.จิตติ ชนะฤทธิชัยการพัฒนาชุดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพ กีฬาและนันทนาการเพื่อชีวิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502023.pdf
ภูมินทร์ เหลาอำนาจ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอนแบบSQ4R ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502024.pdf
อ.รสรินทร์ ขุนแก้วผลของการจัดการเรียนรู้แบบสาทิต เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502025.pdf
อ.สุจิตราภา ชัยจำรัสการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อ.ขนิษฐา จำปาเงินผลของการจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัตการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502027.pdf
อ.วืชชาภรณ์ อ่อนปุยการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชาจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502028.pdf
อ.ปรเมษฐ์ วงษ์พุทธิชัยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555
อ.สินีนาท คุ้มแสงเทียนผลของการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502030.pdf
อ.เจษฏาภรณ์ สายถิ่นผลของการใช้ชุดกิจกรรมการสอนความรู้ ความตระหนักและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันโรคเอดส์สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502031.pdf
อ.อโณทัย พลเยี่ยมการพัฒนาชุดกิจกรรมการสอน เรื่อง การรับรู้เสียงควบกล้ำพยัญชนะต้นในภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5502032.pdf
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยโจทน์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2555
น้ำฝน เบ้าทองคำ ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลลิกทั้งหมดของเห็ดป่ากินได้ 5 ชนิดจากป่าชุมชน บ้านน้ำจางในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5604007.pdf
อ.ฉัตรชัย เสมาทองฐานข้อมูลอนุรักษ์และเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเห็ดรา 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5604008.pdf
น้ำฝน เบ้าทองคำ ความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์พื้นบ้านเพชรบูรณ์ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5704003.pdf
ดร.แขก มูลเดชการพัฒนาทักษะการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยโจทย์วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามหวานเพื่อรองรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งบประมาณ 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5504001.pdf
ดร.กานต์ อัมพานนท์การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555 http://research.pcru.ac.th/rdb/pro_data/files/5503007.pdf