ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์และโครงการ

รายงานสารสนเทศงานวิจัย
รายงาน สารสนเทศงานวิจัยคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 1
ระบบและกลไก เกี่ยวกับงานวิจัยคณะครุศาสตร์ 2
รายงาน สารสนเทศงานวิจัยคณะครุศาสตร์ครั้งที่ 3
ประกาศ คำสั่ง หลักเกณณ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานวิจัย
ประกาศเรื่อง ระบบกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ระบบและกลไก เกี่ยวกับงานวิจัยคณะครุศาสตร์
ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคลีนิกวิจัย
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการระบบและกลไกการสร้างงานวิจัย
ประกาศ ระบบกลไกการสร้างสรรค์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์ความรู้จากงานวิจัย
ประกาศ การคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ การคุ้มครองสิทธิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ประกาศ ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประกาศ การเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประกาศ การแต่งตั้ง คณะกรรมการการดำเนินงาน รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัย

ประกาศ คำสั่ง หลักเกณณ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับงานวิชาการ
เอกสาร การจัดทำรายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ
เอกสาร แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ
เอกสาร แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เอกสาร แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เอกสาร แบบรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ งานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
เอกสาร แบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

แบบเสนอโครงการ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558
แบบ วบ.001.1 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 (โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
แบบ วบ.001.2 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 (โครงการอบรมระยะสั้น) 
แบบ วบ.001.3 แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2558 (โครงการทั่วไป) 
แบบ วบ.003 แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ 
แบบ วบ.004 แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
แบบ วบ.005 แบบสรุปข้อมูลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 2558 
แบบรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ 
รายละเอียดการส่งแบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2558