กระบวนการเกิดนวัตกรรมการศึกษา

 
 

แนวคิดพื้นฐาน นวัตกรรมการศึกษาต่าง ๆ ที่มีการคิดค้นขึ้น เกิดจากแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้คือ

1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) หรือเอกัตบุคคล แนวคิดนี้มีพื้นฐานความเชื่อ ที่ว่าคนเราย่อมแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถ สติปัญญา ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์และสังคม นวัตกรรมที่เกิดจากแนวคิดนี้จึงมุ่งสนองความแตกต่างดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างแต่ละด้านที่ตนมีหรือตามขีดความสามารถที่ตนมีอยู่นวัตกรรมที่เกิดจากแนวความคิดนี้ ได้แก่ โรงเรียนไม่แบ่งชั้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนเป็นคณะ ชุดการสอน การสอนจุลภาค เครื่องช่วยสอน ฯลฯ


2.  ความพร้อม(Readiness)แนวคิดนี้มุ่งสร้างหรือกระตุ้นความพร้อมให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน โดยจัดบทเรียนให้เหมาะสมกับระดับความสามารถและพัฒนาทางด้านร่างกาย และใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา เช่น ทฤษฎีการเสริมแรง มาประกอบ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น นวัตกรรมที่เกิดจากแนวความคิดนี้ได้แก่ บทเรียนด้วยตนเอง ชุดการเรียนด้วยตนเอง ศูนย์การเรียน


3.  การใช้เวลาและสถานที่ แนวคิดนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาและสถานที่ในการศึกษาให้เป็น ไปตามความสามารถหรือความจำเป็นของแต่ละคน นวัตกรรมที่เกิดจากแนวความคิดนี้ ได้แก่ ตารางเรียนแบบยืดหยุ่น มหาวิทยาลัยเปิด บทเรียนสำเร็จรูป การเรียนทางไปรษณีย์ การเรียนทางวิทยุ การเรียนทางโทรทัศน์


4.  การขยายตัวทางด้านวิชาการและการเพิ่มจำนวนประชากร แนวคิดนี้มุ่งเปิดโอกาสให้บุคคลมี ความเสมอภาคทางการศึกษาและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการแขนงต่าง ที่มีอยู่ในโลก นวัตกรรมที่เกิดจากแนวความคิดนี้ได้แก่ การเรียนการสอนด้วยระบบสื่อทางไกล วิทยุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิด

 
    กลับหน้าหลัก