นวัตกรรมการศึกษา

 
 

 กระบวนการเกิดนวัตกรรมทางการศึกษา
                 Hughes (1971) อธิบายว่า นวัตกรรมเป็นการนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
                 1. การคิดค้น (invention)
                 2. การพัฒนา (Development)
                 3. นำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติ

 
    กลับหน้าหลัก