ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประกาศโครงการอบรม คณะครุศาสตร์

โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ ๑๖
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
เอกสารประกอบการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการ บริการวิชาการคณะครุศาสตร์

โครงการเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เอกสารการอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ลงทะเบียน

ประกาศโครงการอบรม คณะครุศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวในการช่วยเหลือผู้เรียนด้านการจัดบริการให้คำปรึกษาและการแนะแนวอาชีพ
ลงทะเบียน

ประกาศโครงการอบรม คณะครุศาสตร์

โครงกำรสร้ำงเครือข่ำยจิตอำสำ ส่งเสริมพัฒนำ คุณธรรม จริยธรรม ตำมหลักพุทธวจนในศตวรรษที่ ๒๑ ในหัวข้อเรื่อง "ครูของเทวดำและมนุษย์ทั้งหลำย"
Read More


ประชาสัมพันธ์และโครงการ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 15

Click เพื่อDowload

ใบงานDowload

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Click เพื่อDowload

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถ Download เอกสารจากศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

แจ้งให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Dowload เอกสารขออนุญาติเข้าสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 27 ม.ค. 2560

Click เพื่อDowload

เอกสาร ปค.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปค.1 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.1 Dowload ทั้งหมด