ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์และโครงการ

ประกาศคณะครุศาสตร์

ปิดรับสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมปิดรับสมัคร(ผู้อบรมเต็ม)

ประกาศคณะครุศาสตร์

รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน รอบที่๒

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 14

รายละเอียดการอบรมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ประกาศคณะครุศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน

รายละเอียดคู่มือ

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(o-net)

รายละเอียด(ค่าลงทะเบียนฟรี)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดสำหรับครู บุคลากรทางการศึกษและผู้บริหาร)

รายละเอียด(ค่าลงทะเบียนฟรี)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้น่าสนใจ

รายละเอียด(ปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม)รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตที่สำเร็จด้วยกระบวนการEF

รายละเอียด(ค่าลงทะเบียนฟรี)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2560

โครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการสอนคิดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

รายละเอียด(ค่าลงทะเบียนฟรี)

โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2559

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 14

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมรายละเอียด คู่มืออบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะครุศาสตร์

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถ Download เอกสารจากศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

เอกสาร ปค.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปค.1 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.1 Dowload ทั้งหมด

ประกาศ คณะครุศาสตร์

แจ้งให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Dowload เอกสารขออนุญาติเข้าสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 27 ม.ค. 2560

Click เพื่อDowload