ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์โครงการ บริการวิชาการคณะครุศาสตร์

โครงการเทคนิคการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะทางวิชาการและเตรียมความพร้อมสู่ครูมืออาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ลงทะเบียน

Software Development

We develope softwares which never compromise with quality,standards and client satisfaction.
Read More

Education and Training

Let us teach you the element of success.
Read More


ประชาสัมพันธ์และโครงการ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ รุ่นที่ 15

Click เพื่อDowload

ใบงานDowload

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนด้านเทคนิคการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

Click เพื่อDowload

ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียน

ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สามารถ Download เอกสารจากศูนย์ฝึกประสบการณ์ฯ

แจ้งให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Dowload เอกสารขออนุญาติเข้าสัมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 27 ม.ค. 2560

Click เพื่อDowload

เอกสาร ปค.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.2 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปค.1 Dowload ทั้งหมดเอกสาร ปส.1 Dowload ทั้งหมด